Rok 2011

 • oprava oplotenia na obecnom cintoríne
 • spolupráca s Vodohospodárskym podnikom na oprave hrádze na vodnom toku Chlmec
 • oprava priekopov  v obci
 • likvidácia nelegálnych skládok komunálneho dopadu
 • nové oplotenie zdroja pitnej vody , oprava krytu studne, a dverí na budove
 • nové oplotenie zásobníka pitnej vody,  a výmena poklopu vodojemu
 • úprava kanála od rybníka k vodnému toku Chlmec
 • montáž spätných klapiek na vodnom toku Chlmec
 • oplotenie okolo Domu smútku a výsadba stromčekov
 • napojenie občanov v romskej osade na obecný vodovod
 • obloženie sokla na budove Obecného úradu a Materskej školy a Základnej školy
 • oprava kuchyne a čiastočná rekonštrukcia
 • náklady na Komunálny odpad za rok 2011 -  Celkové náklady  na vývoz Komunálneho odpadu činili v roku 2011 sumu 2637 ,09 €
 • náklady na Vodu za rok 2011 - Celkové náklady na vodovod činili v roku 2011 sumu 13943,43 €